Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

PROGRAM RADA U PDF-u

ZAKLJUČAK PROGRAM RADA U PDF-u

Na osnovu člana 2. 6. i 8. Odluke opštinskog Vijeća, o učešću lokalnog građanstva u vršenju javnih poslova, te stava II i III Zaključka opštinskog Vijeća , broj: 02/1-2-02-3075-3/16 od 15.12.2016.godine sa 1. redovne sjednice održane dana 15.12.2016. godine, Predsjedavajuća opštinskog Vijeća objavljuje

J A V N I P O Z I V

za održavanje javne rasprave o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu

I

Obavještavaju se svi građani Opštine Bosanski Petrovac, da je opštinsko vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2016.godine, usvojilo Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave.

II

Javna rasprava će se provesti , putem dostavljanja pisanih eventualnih primjedbi, mišljenja i sugestija na tekst Nacrta, Službi nadležnoj za poslove Vijeća, kao i putem javne tribine koja će se održati dana 21.12.2016.godine ( srijeda ) u 10:00 časova u Sali vijećnice opštine.

III

Javnu raspravu putem javne tribine provešće Predsjedavajuća opštinskog vijeća u saradnji sa Stručnim savjetnikom za poslove Vijeća .

IV

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu će trajati 10 dana, počev od 16.12.2016.godine ( petak).

V

Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu, će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine.

VI

Zainteresovani građani, tekst Nacrta Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu mogu dobiti u zgradi opštine u kancelariji opštinskog vijeća, broj 39.

Nacrt Programa rada Opštinskog vijeća za 2017.godinu ,objavljen je i na web stranici opštine: www.bosanskipetrovac.gov.ba .

VII

Sve Vaše eventualne primjedbe, mišljenja i sugestije koje pristignu do utvrđenog roka za obavljanje javne rasprave, tj, do 26.12.2016.godine, do 12,00 časova služba iz stava II ovoga javnog poziva, u saradnji sa komisijom za propise, će sistematizovati, ocijeniti njihovu osnovanost, imajući u vidu nadležnost Vijeća, te prezentirati na sjednici Vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog istoga, radi usvajanja konačnog teksta dokumenta.                                                                                                       

Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Nikolina Simić,dipl.ing.polj.

                  

OPŠTINSKO VIJEĆE
BOSANSKI PETROVAC
Broj:02/1-2-02-3075-4/16
Datum:15.12.2016.godine     

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica