Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

vijesti

Dana 10. i 11. septembra 2018. godine u Neumu su održani dvodnevni sastanci u organizaciji Vijeća Evrope. Na sastancima su prisustvovali i predstavnici Općine Bosanski Petrovac.

Razgovaralo se o aktuelnim pristupima saradnje i razvoja politike mladih između općina i mladih na temelju prakticnih iskustava.

Cilj sastanka je pruziti smjernice za planiranje buduce saradnje između mladih ljudi i općina, ukljucujuci saradnju na granici entiteta.

Vijece Evrope finansijskim iznosom od 2.500,00 Eura podrzace opremanje prostorija za mlade u svakoj Općini, a Ugovor ce direktno biti potpisan sa novoosnovanim Omladinskim organizacijama.

Dana 14.09. 2018.godine, u Banja Luci, načelnik opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić, sastao se sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petrom Đokićem.

Tema sastanka je bila asfaltiranje dijela puta M 14.2, dužine od oko 11 km.

Postojeći magistralni put M 14.2. Bosanska Krupa-Bosanski Petrovac (preko Rašinovca i Suvaje) je ukupne dužine 53,2 km, i najvećim dijelom je ne asfaltiran.

S obzirom da na ovom području živi oko 150 povratničkih domaćinstava, odavno je postojala potreba za ovakvim projektom.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 47. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik USK“, broj 20/04 i 8/17), Načelnik Općine Bosanski Petrovac objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE BOSANSKI PETROVAC
 

I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Bosanski Petrovac-1 izvršilac

II Opis pozicije

Općinski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja općine, pred sudovima i drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njihovih organa drugih organa, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umješači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku; po datom ovlaštenju zakonskog zastupnika, obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa i u odnosu na ustanove i fondove, koji se finasiraju iz budžeta općine, ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava i javna preduzeća u većinskom vlasništvu općine, osim u predmetima radi naplate potraživanja za pružene komunalne usluge; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih pravnih lica koje osniva općina, ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno; u cilju pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njihovih organa, dužno je stupiti u parnicu kao umješač na zahtjev zakonskog zastupnika pravnog lica.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica