Općinsko vijeće je predstavnički organ građana općine Bosanskog Petrovca i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način i po postupku određenom zakonom.
Općinsko vijeće općine Bosanski Petrovac broji 17 vijećnika, čiji je mandat 4 godine.
Općinsko vijeće donosi opće akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Bosanski Petrovac.
Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća brine se o zakonitosti akata Općinskog vijeća i obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, te vrše i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Adresa:
Bosanska 110

Kontakt:
tel: +387 (0)37 883 581
e-mail: 

Nemanja Davidović, predsjedavajući Općinskog vijeća
Slobodanka Kecman, stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća

Na osnovu člana VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, poglavlja VI,člana 4. i 6. Ustava Unsko-Sanskog Kantona, člana 13.stav 2.Zakona o principima lokalne samouprave u F Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:49/06),člana 25. Statuta Općine/Opštine Bosanski Petrovac-prečišćen tekst („Službeni glasnik općine/opštine,“ broj:7/08), te Zaključka općinskog/opštinskog vijeća, broj: 02/1-49-679-15/10 od 30.06.2010.godine, kao i ovlaštenja komisije za propise općinskog/opštinskog vijeća, komisija za propise utvrđuje

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG/OPŠTINSKOG VIJEĆA 

I – OPĆE/OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Općinsko/Opštinsko vijeće Općine/Opštine Bosanski Petrovac (u daljem tekstu: OV( konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa ustavom, zakonom, Statutom Općine/Opštine (u daljem tekstu: Statut) i Poslovnikom OV (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 2

Ovim Poslovnikom uređuju se :

 1. prava i obaveze vijećnika,
 2. konstituisanje i organizacija OV,
 3. način rada OV,
 4. akta OV i postupak njihovog donošenja,
 5. javnost rada OV,
 6. postupak kandidovanja, izbora, imenovanja i razrješenja,
 7. odnosi OV i općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti i
 8. druga pitanja koja su značajna za rad OV.

Član 3.

Ako neko pitanje organizacije i rada OV nije uređeno ovim Poslovnikom, urediće se zaključkom OV.Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se danom donošenja.

Zaključak iz stava (1) ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama ovog Poslovnika.

Član 4.

OV ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar OV.

Oblik, sadržaj i izgled pečata utvrđen je Statutom Općine/Opštine.

Član 5.

OV se u svom radu služi bosanskim jezikom, hrvatskim jezikom i srpskim jezikom.

Službena pisma OV su latinica i ćirilica.

                II – PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Član 6.

Vijećnik je predstavnik građana u OV, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u ustavu, zakonu i Statutu.

Član 7.

U ostvarivanju prava i dužnosti vijećnik, naročito:

a)prisustvuje sjednicama OV i radnih tijela OV čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;

b)prisustvuje sjednicama radnih tijela OV čiji nije član, bez prava odlučivanja;

c)podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti OV;

d)pokreće raspravu o sprovođenju utvrđene politike OV i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti OV, te za unapređenje rada OV i njihovih radnih tijela;

e)postavlja vijećnička pitanja u pisanoj formi koja se odnose na rad općinskog/opštinskog načelnika i službi za upravu u izvršavanju zakona, drugih propisa i općih/opštih akata OV, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja, putem OV;

f)predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad OV, njihovih radnih tijela, općinskog/opštinskog načelnika i službi za upravu, kao i na rad institucija koja imaju javna ovlaštenja;

g)učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u OV, putem mjesnih zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi OV;

h)redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;

i)može biti birani u radna tijela Općinskog/Opštinskog vijeća,

j)tražiti i dobivati podatke od organa Općine/Opštine i drugih općinskih/opštinskih pravnih subjekata, te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova općinskog/opštinskog vijećnika/ce,

k)izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga,OV ili radno tijelo čiji je član.

Prava, obaveze i odgovornosti vijećnika su detaljnije regulisana Etičkim kodeksom  izabranih zvaničnika.

Član 8.

Na traženje vijećnika sekretar za poslove OV, odnosno službe za upravu u okviru svog djelokruga, dužni su da mu obezbjede i prezentiraju potrebne informacije i stručnu pomoć.

Član 9.

Vijećnik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja dužnosti, a naročito:

a)o radu OV i njihovih radnih tijela;

b)o radu općinskog/opštinskog organa izvršne vlasti;

c)o provođenju politike koje je utvrdilo OV;

d)o izvršavanju propisa OV.

Član 10.

Vijećnik ima pravo na naknadu izgubljene zarade i troškova nastalih vršenjem dužnosti, što se utvrđuje posebnom odlukom OV.

Član 11.

Vijećnici su dužni čuvati državnu, službenu, vojnu i poslovnu tajnu, te lične podatke drugih lica do kojih mogu doći u svom radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 12.

Vijećnik koji je spriječen prisustvovati sjednici OV ili njenog radnog tijela, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjedavajućeg OV, odnosno predsjednika radnog tijela, i sekretara OV.

Član 13.

Vijećnicima se izdaje vijećnička iskaznica.

Oblik i sadržaj vijećničke iskaznice utvrđuje OV posebnom odlukom.

Sekretar OV stara se o izdavanju i evidenciji izdanih vijećničkih iskaznica.

III – KONSTITUISANJE I ORGANIZACIJA OV

 1. Konstituisanje OV

Član 14.

Općinsko/Opštinsko vijeće je predstavnički organ građana/ki Općine/Opštine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg/opšteg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom.

Broj vijećnika utvrđuje se Statutom, u skladu sa zakonom.

Mandat člana predstavničkog organa, pripada izabranom nosiocu mandata, a ne političkoj stranci, koja ga je predložila na kandidatskoj listi. Mandat ne može prestati osim u zakonom predviđenim slučajevima.

Ukoliko izabrani nosilac mandata, u toku trajanja mandata, istupi iz političke stranke,  koja je učestvovala na izborima i na čijoj je kandidatskoj listi bio izabrani nosilac mandata, postaje samostalni vijećnik, koji ima ista prava i obaveze kao nezavisni vijećnik.

Član 15.

Prva sjednica novog saziva OV održava se najkasnije 30 dana nakon što Izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate.

Prvu sjednicu OV saziva predsjedavajući OV iz prethodnog saziva i predsjedava sjednicom do izbora predsjedavajućeg u novom sazivu.

Ukoliko je predsjedavajući OV spriječen, prvu sjednicu saziva njegov zamjenik iz prethodnog saziva.

Ukoliko je i zamjenik spriječen da sazove prvu sjednicu OV, sjednicu saziva najstariji izabrani poslanik u novom sazivu, odnosno onaj poslanik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih vijećnika.

Općinsko/Opštinsko vijeće je konstituisano izborom predsjedavajućeg/e Općinskog/ Opštinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina općinskih/opštinskih vijećnika/ica.

Član 16.

Predsjedavajući prve sjednice predočava OV izvještaj Izborne komisije Bosne i Hercegovine o ovjeri mandata osobama koje su dobile vijećnički mandat.

Član 17.

Vijećnici sa ovjerenim mandatom preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave koja glasi:

«Obavezujem se da ću povjerenu dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati ustava, zakona, Statuta Općine/Opštine i drugih akata ovog OV, da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti naroda i građana i razvoj demokratije u najboljem javnom interesu svih građana Općine/Opštine Bosanskog Petrovac, te da ću predano obavljati povjerene zadatke u cilju razvoja i napretka Općine/Opštine Bosanski Petrovac, Unsko-Sanskog kantona, i Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.»

Svečanu izjavu dužni su pred OV dati i potpisati o svi vijećnici sa naknadno dodijeljenim mandatom.

Član 18.

Poslije davanja svečane izjave vrši se izbor članova Komisije za izbor i imenovanje.

Komisija za izbor i imenovanje, uz prethodne konsultacije sa predstavnicima svih političkih subjekata (političkih stranaka, koalicija, te nezavisnih kandidata) zastupljenih u OV, predlaže kandidate za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV.

Prijedlog za izbor iz stava (1) ovog člana može podnijeti i svaki član OV.

Član 19.

Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV vrši se tajnim glasanjem u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

Predsjedavajući/a Općinskog/Opštinskog vijeća i Općinski/Opštinski Načelnik/ca ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Prilikom predlaganja izbora predsjedavajućeg/e i zamjenika/ce predsjedavajućeg/e Općinskog/Opštinskog vijeća osigurat će se u najvećoj mogućoj mjeri ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.

Rezultate glasanja utvrdiće Komisija za izbor i imenovanje.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg OV izabrani su ukoliko dobiju većinu glasova ukupno izabranih općinskih/opštinskih vijećnika.

Ako je predloženo više kandidata, a ni jedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Ukoliko i u ponovljenom glasanju ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak.

Član 20.

Nakon izbora, predsjedavajući OV preuzima dalje rukovođenje sjednicom OV.

Član 21.

Izbor ostalih komisija kao stalnih radnih tijela, čiji se broj, naziv, sastav i nadležnosti utvrđuju ovim Poslovnikom, vrši se na prvoj narednoj sjednici OV. 

 1. Klubovi vijećnika

Član 22.

U OV djeluju klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija, nezavisnih vijećnika i klub samostalnih vijećnika „kao osnovni oblik njihovog organizacionog djelovanja.

Dva ili više vijećnika mogu oformiti klub vijećnika.

Prava i dužnosti kluba vijećnika ima i politički subjekt sa jednim vijećničkim mandatom u OV.

Klubovi vijećnika posebno se angažuju u pripremama sjednica OV, predlaganju dnevnog reda sjednica, rješavanju sporova u postupku donošenja akata OV, kao i svim drugim prilikama koje nalažu međustranačko dogovaranje.

Član 23.

Svaki klub vijećnika ima predsjedavajućeg koji zastupa klub, rukovodi radom kluba i organizuje aktivnosti kluba.

Klubovi vijećnika djeluju u skladu sa svojim poslovnicima o radu, čije odredbe ne smiju biti u suprotnosti sa odredbama ovog Poslovnika.

Član 24.

OV u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbjeđuje prostorne uvjete/uslove za rad klubova vijećnika, kao i neophodna finansijska sredstva za njihove aktivnosti. 

 1. Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg 

Član 25.

                Predsjedavajući OV ima pravo i dužnost da:

a)predstavlja OV;

b)učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice OV;

c)učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija OV;

d)inicira stavljanje na dnevni red sjednica OV, Kolegija OV i radnihpitanja iz nadležnosti OV;

e)osigurava poštivanje načela ovog Poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela OV i Kolegija OV;

f)osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova vijećnika tokomi održavanja sjednica OV i Kolegija OV;

g)osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika u pripremi sjednica OV i Kolegija OV, kao i tokom sjednica;

h)vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika;

i)osigurava saradnju OV i općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti, te prati realizaciju odluka i zaključaka OV;

j)radi na ostvarivanju saradnje sa OV drugih općina/opština, te drugim organima i organizacijama;

k)potpisuje akta usvojena od OV i

l)vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Član 26.

Zamjenik predsjedavajućeg OV ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedavajućem OV i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga.

Zamjenik predsjedavajućeg OV zamjenjuje predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenika predsjedavajućeg OV, predsjedavajućeg OV zamjenjuje vijećnik koga odredi OV.

Član 27.

Posebnom odlukom može se utvrditi da članovi OV imaju radno-pravni status u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 1. Kolegij OV

Član 28.

U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada; OV uspostavlja Kolegij OV (u daljem tekstu: Kolegij), kojeg čine:

a)predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg OV;

b)predsjednici klubova vijećnika u OV;

c)sekretar OV i

d)općinski/opštinski načelnik.

Član 29.

                U okviru svojih prava i dužnosti, Kolegij:

a)utvrđuje prijedlog plana rada OV i radnih tijela OV;

b)osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika u obavljanju njihove funkcije i uloge;

c)osigurava saradnju sa klubovima vijećnika i između njih;

d)koordinira rad radnih tijela OV i saradnju OV i njenih radnih tijela;

e)osigurava saradnju OV i općinskih/opštinskig organa izvršne vlasti, prati izvršavanje zaključaka i odluka OV i izvršenje programa OV;

f)rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi sjednica OV;

g)rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi dnevnog reda sjednica OV i

h)utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednicu OV.

Član 30.

Kolegij radi u sjednicama.

Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput između dvije sjednice OV.

Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjedavajući OV, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjedavajućeg ili na vlastiti zahtjev, mogu prisustvovati i drugi vijećnici u OV, te predstavnici općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti, a po potrebi i drugi.

Član 31.

Na sjednicama Kolegija vodi se skraćeni zapisnik.

Zapisnik sa sjednica Kolegija redovno se dostavlja na uvid svim vijećnicima.

Sekretar OV odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.

 1. Radna tijela OV

Član 32.

Za razmatranje i pripremanje prijedloga odluka i drugih akata i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti OV, shodno zakonu i Statutu, obrazuju se stalna, povremena i privremena radna tijela OV.

Stalna radna tijela obrazuju se po odredbama ovog Poslovnika, a mogu biti obrazovana i posebnom odlukom OV.

Povremena i privremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom, kojom se određuje njihov djelokrug, ovlaštenja i sastav.

Prilikom imenovanja članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinsko/Opštinsko vijeće će voditi računa da sastav tijela osigurava , “nacionalnu zastupljenost i stručnost članova radnih tijela vijeća, kao i” ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa zakonom

Član 33.

Radna tijela OV daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještaje OV o određenim pitanjima iz svog djelokruga, a mogu odlučivati iznimno i to samo o pitanjima koja su im na odlučivanje dana ovim Poslovnikom ili posebnom odlukom OV.

Član 34.

Radna tijela OV imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda vijećnika.

Radna tijela mogu imati u svom sastavu i članove koji nisu vijećnici (u daljem tekstu: spoljni članovi), a koji predstavljaju relevantne stručnjake iz oblasti što je u nadležnosti radnog tijela.

Ukoliko radno tijelo ima u svom sastavu spoljne članove, broj vijećnika OV članova tog radnog tijela mora biti veći od broja spoljnih članova.

Komisija za izbor i imenovanje ne može imati spoljne članove.

Član 35.

Radna tijela OV u pripremi i održavanju sjednica se pridržavaju odredbi ovog Poslovnika.

Ukoliko se ukaže potreba za detaljnijim uređenjem organizacije i rada pojedinog radnog tijela, ono može donijeti sopstveni poslovnik koji ne smije biti u suprotnosti sa odredbama ovog Poslovnika.             

Član 36.

Radna tijela OV formiraju se prema međustranačkom dogovoru OV, a prema izbornim rezultatima.

“Izuzetno, samostalni vijećnik, odnosno klub samostalnih vijećnika koji su istupili iz jedne političke stranke, na čijoj su kandidatskoj listi bili izabrani nosioci mandata ,imaju pravo na broj mandata u radnim tijelima vijeća prema svom izbornom rezultatu u odnosu na broj mandata u radnim tijelima političke stranke iz koje su istupili.” U tom slučaju vrši se preraspodjela mandata u radnim tijelima vijeća u kojima politička stranka iz koje je istupio nosilac mandata – vijećnik, ima članove, po istom postupku po kojem su imenovani raniji članovi.”

“Ovlašteni predlagači za predlaganje kandidata za članove radnih tijela vijeća, prilikom predlaganja kandidata treba da vode računa o nacionalnoj zastupljenosti ,stručnosti predloženih kandidata, u zavisnosti od nadležnosti koju ima stalno radno tijelo,te da prilikom predlaganja kandidata osiguraju ravnopravnu zastupljenost spolova.”

Prijedlog za članove radnih tijela „vijeća, općinskom/opštinskom vijeću“ podnosi Komisija za izbor i imenovanje uz prethodnu konsultaciju sa klubovima vijećnika.

Član 37.

Stalna radna tijela u OV su komisije.

Vijećnik može biti članom najviše u tri (3) stalne komisije.

Član 38.

Predsjednik komisije u saradnji sa svojim zamjenikom organizuje rad komisija, a naročito:

a)pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti komisije;

b)Sarađuje sa predsjedavajućim OV, predsjednicima drugih radnih tijela i predstavnicima općinskog/opštinskog organa izvršne vlasti u cilju što bolje pripreme i organizacije rada komisije kojom predsjedava;

c)Potpisuje akta koja donosi komisija i vrši druge poslove određene Poslovnikom ili odlukom o obrazovanju komisije.

Član 39.

Komisije rade u sjednicama koje su javne.

Sjednicu komisije saziva njen predsjednik po sopstvenoj inicijativi, a dužan je sazvati je na zahtjev predsjedavajućeg OV, trećine članova komisije ili općinskog/opštinskog načelnika.

Predsjednik komisije saziva sjednicu komisije najmanje pet dana prije sjednice, ukoliko razlozi hitnosti ne nalažu drugačije.

Sjednici komisije mogu prisustvovati i oni članovi OV koji nisu njeni članovi, ali bez prava odlučivanja.

Član 40.

Komisija može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova komisije, a odlučuje o pitanjima iz utvrđene joj nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova komisije.

Ukoliko se komisija ili drugo radno tijelo OV ne može održati ni nakon dva uzastopna sazivanja zbog neopravdanog odsustvovanja pojedinih članova, predsjednik komisije, odnosno radnog tijela će predložiti OV zamjenu tih članova.

Član 41.

Komisija sarađuje sa drugim komisijama i radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svoga djelokruga, sastavljanja izvještaja, pripremanja opšteg akta OV ili drugog propisa, komisija može da obrazuje i radnu grupu.

Komisija podnosi OV izvještaje o svom radu najmanje jednom godišnje.

Član 42.

                OV obrazuje kao stalna radna tijela slijedeće komisije:

 1. Komisiju za propise,
 2. Komisiju za Budžet i finansije,
 3. Komisiju za predstavke i žalbe građana,
 4. Komisiju za planiranje i razvoj Općien/Opštine,
 5. Komisiju za jednakopravnost spolova,
 6. Komisiju za razvoj sporta, kulrute i odnose sa mladima,
 7. Komisiju za izbor i imenovanje,
 8. Komisiju za izbor (članova upravnih i nadzornih odbora),
 9. Komisiju za žalbe u II stepenu,
 10. Komisiju za odnose sa vjerskim zajednicama.
 11. Etički odbor.

Član 43.

                Komisija za propise:

 1. utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika;
 2. prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje;
 3. razmatranja pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa ustavom i zakonom;
 4. predlaže OV pokretanje postupka za promjenu Statuta i Poslovnika;
 5. razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi OV u pogledu njhove usaglašenosti sa ustavom, zakonom i Statutom;
 6. razmatra inicijative za donošenje odluka i općih/opštih akata OV;
 7. daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
 8. razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata OV i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja;
 9. razmatra opća/opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost OV i o tome daje mišljenje i prijedloge OV;
 10. utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa OV;
 11. predlaže odluku o naknadama za izvršene poslove vijećnicima i spoljnim članovima koji su članovi Komisija i drugih radnih tijela;
 12. razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut, Poslovnik i druga akta OV. 

Komisija za propise broji 5 članova “od kojih najmanje tri člana treba da budu diplomirani pravnici, sa iskustvom u struci.”

Član 44.

Komisija za Budžet i finansije:

 1. prati i razmatra tok rada na izradi nacrta i prijedloga Budžeta Općine/Opštine i izvještaje o izvršenju Budžeta;
 2. obavlja uvid u ostvarivanje prihoda i rashoda Općine/Opštine, prati provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata OV u ovoj oblasti od strane nadležnih službi za upravu;
 3. prati i razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od strane korisnika tih sredstava;
 4. predlaže OV donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda Općine/Opštine;
 5. vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija za Budžet i finansije broji 5 članova, od čega tri (3) člana iz reda vijećnika i dva (2)  spoljna člana, ekonomske struke.

Član 45.

Komisija za predstavke i pritužbe građana:

 1. razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebno pitanja vezana za kršenje sloboda i prava od strane općinskih/opštinskih službi za upravu i institucija koje vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine/Opštine;
 2. ukazuje na poslove i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere OV u cilju njihove zaštite;
 3. razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz nadležnosti Općine/Opštine koje građani ili pravna lica upućuju ili neposredno podnose OV i o tome obavještava podnosioca;
 4. ispituje putem nadležnih službi za upravu osnovanost predstavki i pritužbi, predlaže nadležnim službama preduzimanje na zakonu zasnovanih mjera, te o tome obavještava podnosice predstavki i pritužbi;
 5. razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje odgovornostijavnih funkcija i prema potrebi predlaže OV ili drugim nadležnim organima pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti;
 6. razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i mogućnost poboljšanja rada općinskih/opštinskih službi za upravu i institucija koja vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine/Opštine:
 7. vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke i pritužbe građana broji pet  članova.

Član 46.

Komisija za planiranje i razvoj Općine/Opštine:

-pomaže lokalnim vlastima u pripremi i implementaciji strategije dugoročnog razvoja, što obuhvata:

 1. izradu nacrta vizije i strategije lokalnog razvoja,
 2. osigurava aktivno sudjelovanje zainteresovanih strana u Općini/Opštini,
 3. lobiranje i mobiliziranje različitih izvora financiranja radi doprinosa različitim aspektima strategije razvoja,
 4. promoviranje partnerstva između javnog i privatnog sektora i razvoja privatnog sektora u lokalnoj zajednici,
 5. nadgledanje korištenja odobrenih sredstava i prijedloga za priotiziranje projekata koji će dobiti donatorsku potporu,
 6. saradnju i razmjenu informacija sa drugim općinama/opštinama, regionalnim i državnim tijelima,
 7. evaluaciju i usaglašavanje glavnih strateških pravaca u skladu sa novoproizašlim potrebama,

- predleže OV i drugim organima mjere za razvitak infrastrukture na području Općine/Opštine,

- prati provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i daje OV i drugim organima mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz ovih oblasti,

-  prati stanje u oblasti gazdovanja i eksploatacije šuma i daje prijedloge OV,

- ukazuje na pojave neekonomičnosti i neracionalnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem, vodama i šumama i na zloupotrebe i njihovom korištenju na području Općine/Opštine i predlaže OV donošenje mjera za suzbijanje društveno – štetnih pojava u ovim oblastima,

- predlaže mjere za zaštitu, očuvanje i unapređenje okoliša na području Općine/Opštine,

- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodnog okoliša, uređenje građevinskog zemljišta, očuvanja i razvitka prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekovog okoliša, zaštite zraka, tla, voda, vodotoka, te pitanje prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša,

- sarađuje sa općinskim/opštinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svog djelokruga,

- sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoliša,

- vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija za planiranje i razvoj broji devet članova.

Član 47.

Komisija za jednakopravnost spolova:

- prati izvještaj OV o položaju žena u Općini/Opštini i o provedbi njihovih zakonom poznatih prava;

- promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene;

- razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija za unapređenje jednakopravnosti spolova i podnosi izvještaj o tome OV, sa prijedlozima mjera  i aktivnosti koje treba poduzeti;

- razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje donosi OV i daje mišljenja Vijeću sa stanovišta jednakopravnosti spolova;

- predlaže Vijeću mjere i aktivnosti na otklanjanju eventualno utvrđenih povreda jednakopravnosti spolova;

- animira žene u mjesnim zajendicama;

- ostvaruje saradnju sa drugim radnim tijelima Vijeća i sa Gender centrom F BiH;

- razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda i jednakopravnosti spolova kao i mogućnosti poboljšanja rada općinskih/opštinskih službi za upravu i institucija koja vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine/Opštine;

- vrši i druge poslove iz ovih oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija za jednakopravnost spolova broji tri člana.

Član 48.

Komisija za razvoj sporta, kulture i odnose sa mladima:

- prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže OV i drugim organima programe i mjere za djelovanje općinskih/opštinskih organa i službi u ovoj oblasti;

- djeluje na polju suzbijanja maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekta i realiziranje aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;

- predlaže programe kreativnog angažiranja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti;

- ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi;

-  predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnog nasljeđa i mjere za unapređenje kulture i sporta;

-  sarađuje sa organizacijama i institucijama iz oblasti kulture i sporta i sa općinskim/opštinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svog djelokruga;

-  sarađuje sa nevladinim organizacijama na području Općine/Opštine;
vrši i druge poslove iz ovih oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija  za razvoj sporta, kulture i odnose sa mladima, broji pet (5) članova.

Član 49.

Komisija za kadrove, izbor i imenovanje:

- predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje loca koje bira, odnosno imenuje OV, ako zakonom, Statutom, odlukom OV ili ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno;

- sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Općini/Opštini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja iz nadležnosti OV;

- vrši i druge poslove određene zakonom, općim/opštim aktima OV i ovim Poslovnikom.

Komisija za izbor i imenovanja broji pet (5) članova.

Član 50.

Komisija za izbor (članova  Upravnih i Nadzornih odbora):

 1. pregleda sve prijave koje stignu u propisanom roku na objavljeni oglas odnosno konkurs, te utvrđuje formalno-pravno osnovanost istih,
 2. sastavlja listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje,
 3. poziva kandidate koji ispunjavaju kriterije, a nalaze se na listi iz prethodne tačke ovoga člana, na intervju, usmeni i pismeni, s tim da se poštuju principi iz člana 3.Zakona o ministarskim, vlasinim i drugim imenovanjima,
 4. nakon intervjua Komisija će putem pismene preporuke predložiti OV rang listu sa najboljim kandidatima, na osnovu čega će OV izvršiti konačno imenovanje.

Komisija broji pet (5) članova, u skladu sa zakonom.

Član 51.

Komisija za žalbe u drugom stepenu:

 1. odlučuje u drugom stepenu na akta koja je Općinski/Opštinski Načelnik donio u prvostepenom postupku a koja su u nadležnosti Općine/Opštine u skladu sa zakonom.

Komisija se sastoji od tri (3) člana iz reda  vijećnika odgovarajuće stručne spreme.

Član 52.

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama:

 1. prati provođenje zakona o drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje OV i drugim organima u Općini/Opštini mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa vlasti i lokalne samouprave i vjerskih zajednica;
 2. ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području Općine/Opštine;
 3. vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama broji 5 članova.

Član 53.

Etički odbor nadležan je da:

 1. prati i analizira rad izabranih zvaničnika,
 2. ukazuje na prijave kršenja Etičkog kodeksa (u dalejm tekstu:Kodeks),
 3. razmatra prijave za kršenje Etičkog kodeksa od strane izabranih zvaničnika,
 4. vodi istragu na osnovu prijave o eventualnom kršenju Kodeksa,
 5. predlaže Općinskom/Opštinskom vijeću sankcije protiv izabranih zvaničnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa,
 6. podnosi redovne izvještaje o svom radu Općinskom/Opštinskom vijeću polugodišnje ili kad to Općinsko/Opštinsko vijeće zatraži,
 7. obavještava javnost o svom radu i zaključcima nakon sprovedene istrage,
 8. savjetuje izabrane zvaničnike ali i ostale zainteresovane strane o konkretnim pitanjima vezanim za Kodeks,
 9. predlaže donošenje, izmjene i dopune Etičkog kodeksa i  Poslovnika o svom radu Općinskom/Opštinskom vijeću,
 10. daje tumačenje pojedinih odredbi Etičkog kodeksa zainteresovanim osobama/licima na njihov pismeni zahtjev a i u slučajevima kada se za to ukaže potreba.

 Etički odbor ima 5 (pet) članova od kojih 3 (tri) člana iz reda vijećnika i 2 (dva) člana iz reda građana kao predstavnika civilnog društva.

Član 54.

Sekretar OV kao i stručne službe općinske/opštinske uprave dužne su pružiti komisijama stručnu, tehničku i administrativnu pomoć.

IV – NAČIN RADA OV

1. Program rada OV

Član 55.

OV donosi program rada OV za narednu kalendarsku godinu najkasnije do kraja tekuće godine.

Program rada sadrži zadatke OV koji su u nadležnosti OV, u skladu sa ustavom, zakonom, Statutom, te utvrđenom politikom razvoja Općine/Opštine, ako i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti OV.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci OV, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.

Član 56.

U pripremama za izradu programa rada predsjedavajući, njegov zamjenik i sekretar OV pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada od vijećnika, radnih tijela OV, načelnika općine/opštine, općinskih/opštinskih službi za upravu, političkih  subjekata koji su zastupljeni u OV, mjesnih zajednica, građana i udruženja građana.

Na osnovu primljenih prijedloga i sugestija Kolegij priprema i utvrđuje prijedlog programa rada OV koji se upućuje OV na razmatranje.

Član 57.

Program rada usvaja OV, šestomjesečno razmatra ostvarivanje i preduzima odgovarajuće mjere za njihovo izvršenje.

Član 58.

Program rada OV se nakon donošenja objavljuje u Službenom glasniku Općine/Opšrine i stavlja na uvid javnosti.

                Radna tijela OV pri utvrđivanju svojih zadataka i obaveza pridržavaju se programa rad OV.

2.  Sjednice OV

Član 59.

OV radi u sjednicama koje su otvorene za javnost.

OV održava redovne, godišnje, svečane, vanredne i tematske sjednice.

Član 60.

Redovne sjednice održavaju se najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće, radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti OV.

Godišnja sjednica održava se u decembru radi razmatranja godišnjih izvještaja u nadležnosti OV, usvajanja programa rada OV i općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti za narednu godinu, te usvajanja Budžeta Općine/Opštine za narednu godinu.

Svečana sjednica OV održava se 25.maja u povodu Dana Općine/Opštine, a može se održati u čast nekog drugog događaja ili ličnosti.

Tematska sjednica se održava po potrebi radi razmatranja i izjašnjavanja po određenom važnom pitanju od interesa za Općinu/Opštinu za koje je ono nadležno.

Vanredna sjednica se održava izuzetno, u slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija i u drugim vanrednim okolnostima.

Sjednica iz stava 5.može se sazvati u rokovima kraćim od onih koji su predviđeni ovim Poslovnikom, a njen dnevni red može se predložiti na samoj sjednici.

3.  Sazivanje sjednica

Član 61.

Sjednice OV saziva predsjedavajući OV, a u slučaju njegove spriječenosti, jedan od njegovih zamjenika.

U slučaju odbijanja predsjedavajućeg da sazove sjednicu OV, sjednicu može sazvati njegov zamjenik, a ako to i od odbije, sjednicu može sazvati pismeno ovlašteni predstavnik najmanje 1/3 vijećnika , uz stručnu pomoć sekretara OV.

U slučaju iz prethodnog stava, Kolegij je obavezan da kao prvu tačku dnevnog reda na narednoj sjednici stavi raspravu o odgovornosti predsjedavajućeg, odnosno njegovog zamjenika, u postupku odbijanja sazivanja sjednice.

Član 61.

Predsjedavajući OV sjednice saziva u skladu sa programom rada OV, kao i na prijedlog radnih tijela OV, najmanje 1/3 vijećnika ili Općinskog/Opštinskog načelnika.

Član 62.

Poziv za sjednice OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom/opštinskom načelniku, rukovodiocima općinskih/opštinskih službi i ostalim  učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda. 

4.  Dnevni red sjednica OV

Član 63.

Prijedlog dnevnog reda redovne sjednice priprema Kolegij u skladu sa Programom rada OV za tekuću godinu.

Zahtjev za uvrštavanjem na dnevni red sjednice određenog pitanja ima pravo podnijeti Kolegiju svaki vijećnik, predsjedavajući svakog radnog tijela OV, svaki klub vijećnika, općinskih/opštinski načelnik ili ovlašteni predstavnik općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti.

Član 64.

Zahtjev za izmjenama prijedloga dnevnog reda redovne sjednice dostavljaju se Kolegiju, u pismenoj formi i sa obrazloženjem, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Zahtjev za izmjenom prijedloga dnevnog reda redovne sjednice može biti podnesen od strane vijećnika, kluba vijećnika, općinskog/opštinskog načelnika ili ovlaštenog predstavnika općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti.

Član 65.

Dnevni red sjednice utvrđuje se, na osnovu prijedloga Kolegija i zahtjeva podnesenih u skladu sa čl.63. i 64., na početku sjednice većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u OV.

Na sjednici ne može biti podnesen zahtjev za izmjenama dnevnog reda, osim u slučajevima određenim ovim Poslovnikom 

 1. Kvorum za sjednice OV

Član 66.

Kvorum svih sjednica OV čini nadpolovična većina svih vijećnika u OV, izuzev ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu nije predviđena dvotrećinska većina svih vijećnika u OV.

Na osnovu utvrđene evidencije OV, predsjedavajući OV konstatuje da postoji kvorum i o tome obavještava vijećnike.

Svi akti OV donose se nadpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika u OV ukoliko ustavom, zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije propisano. 

 1. Predsjedavanje i učešće u radu sjednica OV

Član 67.

Sjednicom OV predsjedava predsjedavajući OV.

Ako je predsjedavajući spriječen, sjednicom predsjedava njegov zamjenik, a ako  je i on spriječen sjednicom predsjedava vijećnik koga odredi OV.

Član 68.

Svi vijećnici OV imaju pravo i dužnost da aktivno učestvuju u radu i odlučivanju na sjednicama OV.

U radu sjednica, bez prava odlučivanja, mogu kao gosti sjednica učestvovati općinski/opštinski načelnik, rukovodioci službi za upravu, spoljni članovi radnih tijela, predstavnici političkih stranaka, poslanici u zakonodavnim tijelima USK-a/ F BiH sa izvorne jedinice Općine/Opštine, naučni, stručni i javni radnici koji su pozvani radi iznošenja svojih mišljenja o određenim pitanjima, kao i predsjednici savjeta mjesnih zajednica kada su na dnevnom redu sjednice predviđena pitanja od interesa i značaja za rad mjesne zajednice, a po odobrenju OV i predstavnici građana i udruženja građana čiji su interesi obuhvaćeni pitanjem koje je stavljeno na dnevni red sjednice, kao i građani Općine/Opštine.

Član 69.

Vijećnik, odnosno gost na sjednici OV, može da govori pošto zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg OV.

Prijave za riječ mogu da se podnose do završetka pretresa o pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 70.

Predsjedavajući OV daje riječ vijećnicima po redu kojim su se prijavili.

Vijećnik, odnosno učesnik u raspravi može da govori samo po pitanju o kome se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu, a ako se udalji od dnevnog reda predsjedavajući će ga upozoriti da se drži dnevnog reda, odnosno oduzeti mu riječ ako se i poslije upozorenja ne drži dnevnog reda.

Član 71.

Trajanje izlaganja vijećnika i drugih učesnika na sjednici ne može biti duže od 10 minuta.

Vijećnik, odnosno učesnik u raspravi ima pravo na repliku, s tim da replika može da traje najviše tri minuta.

Član 72.

Vijećnik koji želi da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući OV daje riječ čim je ovaj zatraži.

Govor toga vijećnika ne može trajati duže od tri minuta.

Poslije iznesenog prigovora predsjedavajući OV daje objašnjenje, a  ako vijećnik nije zadovoljan objašnjenjem, o tome se rješava na sjednici bez dalje rasprave.

Član 73.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod koji je netačno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji je izazvao potrebu za objašnjenjem, predsjedavajući OV će mu dati riječ čim se završi govor onoga koji je izazvao potrebu ispravke.

Vijećnik se u tom slučaju mora ograničiti na ispravku, odnosno objašnjenje, a taj govor ne može trajati duže od tri minuta.

Član 74.

Na zahtjev predsjednika kluba vijećnika sjednica se može prekinuti ukoliko se ocjeni da je to potrebno radi obavljanja konsultacija vijećnika u klubu.

Prekid sjednice može trajati najduže 30 minuta.

 1. Održavanje reda

Član 75.

Red na sjednicama održava predsjedavajući OV.

Za povredu reda na sjednicama smatra se:

a)ne pridržavanje odredbi Poslovnika;

b)nekorektno i nedolično ponašanje prema učesnicima i pristupima na sjednici i

c)ometanje normalnog rada na sjednici.

Za povredu reda na sjednici predsjedavajući može opomenuti vijećnika, oduzeti mu riječ, a ukoliko ovaj nastavi sa povredom reda, može ga udaljiti sa sjednice.

Vijećnik koji je udaljen sa sjednice iz razloga koji je predviđen u prethodnom stavu ovoga člana, kaznit će se novčano u iznosu od 50% od vijećničkog paušala, toga mjeseca.

Sredstva iz prethodnog stava ovoga člana vratit će se na Budžet Općine/Opštine u skladu sa propisom Općine/Opštine o novčanim kaznama.

Član 76.

Predsjedavajući može narediti da se iz sale za sjednice udalji i svaki posmatrač koji prati rad sjednice, ukoliko narušava red.

U koliko posmatrač iz prethodnog stava odbije da se udalji iz sale za sjednice, prekida se sjednica OV i poduzimaju se potrebne mjere u skladu sa odredbama Odluke OV o javnom redu i miru.

Prekršajnu prijavu iz stava 1. i 2. ovoga člana podnosi predsjedavajući sjednice OV.

Član 77.

Zahtjev za pauzama može biti odobren većinskom odlukom OV.

Član 78.

Službena lica koja s eza vrijeme sjednica nalaze u sali po službenoj dužnosti, dužna su izvršavati naloge predsjedavajućeg u pogledu održavanje reda.

Ukoliko predsjedavajući ocijeni da nije moguće održati red na sjednici, odlučiće o prekidu sjednice i njenom nastavku kada se za to steknu uslovi.

 1. Tok sjednice

Član 79.

Nakon utvrđivanja kvoruma sjednice, predsjedavajući OV otvara sjednicu.

Svaki vijećnik može u toku sjednice zahtijevati da se utvrdi da li sjednici prisustvuje broj vijećnika potreban za punovažan rad.

Ako predsjedavajući OV utvrdi da ne postoji kvorum za punovažan rad, sjednica se prekida, odnosno odlaže za period dok se ne steknu uslovi za održavanje sjednice.

Član 80.

Prije usvajanja dnevnog reda, predsjedavajući OV informiše OV o tome koji su ga vijećnici obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici, kao i o razlozima njihove spriječenosti.

Predsjedavajući, također prije usvajanja dnevnog reda, pita vijećnike da li imaju primjedbe na izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice.

Član 81.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice, u skladu sa odredbama člana 64.ovog Poslovnika.

Predsjedavajući OV, općinski/opštinski načelnik i predstavnik kluba vijećnika mogu iznimno predložiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red na samoj sjednici, a li su dužni da obrazlože hitnost takvog prijedloga.

Pojedino pitanje se u toku sjednice može skinuti sa dnevnog reda uz obrazloženi prijedlog predsjedavajućeg OV, ovlaštenog predlagača i predstavnika kluba vijećnika.

Član 82.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima po utvrđenom dnevnom redu.

Na sjednici se vodi rasprava o svakom pitanju dnevnog reda prije nego se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se o nekom pitanju odlučuje bez rasprave.

Raspravu zaključuje predsjedavajući OV kada se utvrdi da više nema govornika.

Član 83.

Rasprava počinje izlaganjem predstavnika predlagača, ukoliko je to potrebno, a zatim izvjestioca radnog tijela OV ako želi da usmeno bliže upozna vijećnike o mišljenjima  i prijedlozima radnog tijela.

Poslije toga riječ dobijaju vijećnici i drugi učesnici u radu sjednice.

Član 84.

Rasprava može biti opšta u pojedinostima.

U toku opšte rasprave raspravlja se o prijedlogu u načelu i mogu da se iznose mišljenja, traže objašnjenja i pokreću sva pitanja u pogledu rješenja datih u prijedlogu.

U toku rasprave u pojedinostima raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, ako se na sjednici tako odluči.

Član 85.

Do zaključenja sjednice vijećnicima se daje mogućnost da postave vijećnička pitanja.

 1. Odlučivanje

Član 86.

OV sve odluke donosi većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika, ukoliko zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije propisano.

Statut Općine/Opštine, odluku o osnivanju, odnosno ukidanju mjesne zajednice, odluku o višegodišnjem zaduživanju Općine/Opštine, te odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine/Opštine, Općinsko/Opštinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja izabranih vijećnika.

O pitanjima proceduralne prirode odlučuje se većinom glasova vijećnika prisutnih na sjednici (napomena:pitanja proceduralne prirode odnose se uglavnom na tok sjednice: kada će se prekinuti, kada će se nastaviti, kada će i koliko trajati pauza, da li postoje razlozi za isključenje javnosti, da li je potrebno pozvati nekoga kao gosta na sjednicu, hoće li se glasati javno ili tajno i sl.)

Član 87.

Glasanje je javno Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno i vrši se dizanjem ruke, odnosno glasačkog kartona.

Vijećnici glasaju tako što se izjašnjavaju za prijedlog, protiv prijedloga ili kao uzdržani u odnosu na prijedlog.

Po završenom glasanju predsjedavajući OV utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, a zatim konstatuje da li je prijedlog o kome se glasalo prihvaćen ili odbijen.

Član 88.

Kada postoji sumnja u rezultat glasanja, pristupa se pojedinačnom izjašnjavanju vijećnika.

Zahtjev za pojedinačnim glasanjem mogu podnijeti predsjedavajući OV i njegov zamjenik, predsjedavajući klubova vijećnika ili najmanje 3 vijećnika koji su prisustvovali glasanju što se dovodi u sumnju.

Poimenično glasanje vrši se tako što sekretar OV pojedinačno proziva vijećnike i bilježi njihov glas.

Član 89.

Vijeće vrši izbor predsjedavajućeg vijeća i njegovog zamjenika tajnim glasanjem.

Član 90.

Tajno glasanje vrši se glasačkim listićima.

Predsjedavajući OV daje objašnjenje o načinu glasanja u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Svaki vijećnik dobija jedan glasački listić koji, nakon ispunjavanja, lično stavlja u glasačku kutiju.

Član 91.

Prije tajnog glasanja bira se Izborna komisija od tri člana iz reda vijećnika koja rukovodi glasanjem i utvrđuje rezultate glasanja.

Komisija iz prethodnog stava o obavljenom glasanju sačinjava zapisnik i dostavlja ga predsjedavajućem OV.

Član 92.

Pošto svi prisutni vijećnici glasaju i predsjedavajući OV objavi da je glasanje završeno, pristupa se utvrđivanju rezultata glasanja.

Glasački listić iz koga se ne može utvrditi kako se je vijećnik izjasnio, smatra se nevažećim.

Predsjedavajući OV objavljuje rezultat glasanja i saopštava koliko je ukupno vijećnika glasalo, koliko od toga za prijedlog, koliko protiv prijedloga, koliko je uzdržanih i koliko ima nevažećih glasova, a zatim konstatuje da li je prijedlog o kome se glasalo prihvaćen ili odbijen.

 1. Zapisnik

Član 93.

O radu na sjednici OV vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito o iznesenim prijedlozima, o donesenim odlukama, zaključcima, kao i sadržaj vijećničkih pitanja i inicijativa.

U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinim pitanjima.

Član 94.

Vijećnik, odnosno drugi učesnik u raspravi na sjednici, može da traži da se bitni dijelovi izlaganja unesu u zapisnik, kao i da izvrši autorizaciju izlaganja na osnovu zabilješke u magnetofonskom snimku bez izostavljanja izraženih misli i iskaza.

O sastavljanju zapisnika stara se sekretar OV.

Član 95.

Zapisnik se sastavlja po završetku sjednice a skraćeni zapisnik odnosno izvod iz zapisnika upućuje se svim vijećnicima najkasnije sa pozivom za narednu sjednicu OV.

Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, počinje svaka sjednica OV.

Član 96.

Svaki vijećnik ima pravo da na zapisnik stavi primjedbe, a o osnovanosti ovih primjedbi odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedbe usvoje, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene

Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, kao i zapisnik u kome su usvojene date primjedbe, smatra se usvojenim.

Član 97.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući, njegov zamjenik i sekretar OV i zapisničar.

O čuvanju originala zapisnika sa sjednice stara se sekretar OV.

Usvojeni zapisnik  je javni dokument o radu OV i stoji na raspolaganju na javni uvid.

Član 98.

 „Sjednice OV vode se elektronski, putem opreme za elektronsko vođenje sjednica.“

 „CD-e snimci sa svih sjednica vijeća, kao i oprema iz prethodnog stava ovoga člana, se čuvaju u kasi kabineta Načelnika i čine sastavni dio dokumentacije za svaku sjednicu OV.

Sekretar OV u saradnji sa Stručnim saradnikom  za odnose sa javnošću / IT administratorom, brine se o blagovremenom dostavljanju snimka sa svake sjednice vijeća lokalnom Radiu.

 1. Rad OV za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog dejstva ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

Član 99.

OV za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti nastavlja sa radom u skladu sa ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima.

Na rad i organizaciju OV u uslovima iz prethodnog stava primjenjuje se ovaj Poslovnik ako Statutom ili drugim aktom OV nije drugačije određeno.           

V – AKTA OV I NAČIN NJIHOVOG DONOŠENJA

Član 100.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti OV donosi Statut, Poslovnik o radu OV, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, odluke, rješenja, zaključke, Pravilnike, planove, programe, rezolucije, smjernice i druga akta iz svoje nadležnosti.

Radna tijela OV donose zaključke, a kada su za to potrebna rješena ovlaštena donose i rješenja.

Član 101.

Odluka se donosi u okviru vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti OV, kao propis za izvršenje zakona i kao propis za utvrđivanje unutrašnje organizacije i odnosa u Općini/Opštini.

Odluka mora sadržavati pravni osnov na kome se zasniva.

Član 102.

Poslovnikom, Odlukom i Pravilnikom utvrđuje se unutrašnja organizacija, rad i odnosi u OV.

Član 103.

Budžetom se utvrđuju svi prihodi i rashodi Općine/Opštine u skladu sa zakonom.

Član 104.

Rješenjem se na osnovu zakona i drugih pravnih propisa rješava o pravima i obavezama ili pravnim interesima građana i pravnih lica iz nadležnosti OV.

Član 105.

Rezolucijom OV ukazuje se na stanje, probleme i potrebe u određenoj oblasti društvenog života i utvrđuje politika koju treba sprovesti u tim oblastima, kao i mjere za njeno sprovođenje.

Član 106.

Smjernice OV donose se radi usmjeravanja rada Općinskog/Opštinskog načelnika i općineke/opštinske uprave u pogledu provođenja politike i izvršavanja zakona i drugih akata.

Član 107.

Zaključkom OV u okviru svoje nadležnosti:

a)zauzima stavove i izvršava mišljenja o pitanjima o kojima je raspravljalo;

b)daje suglasnost ili potvrđuje pojedine akte kada je to propisom određeno;

c)uređuje unutrašnje odnose u OV, ako oni nisu uređeni ovim Poslovnikom ili drugim aktom OV;

d)pokreće inicijative za izmjene zakona i drugih propisa.

Član 108. 

Planove i programe OV donosi radi ostvarivanja ciljeva i interesa razvoja  u Općini/Opštini.

2. Predlaganje i donošenje akata

Član 109.

Postupak za donošenje odluka i drugih akata OV, “kao i postupak za izmjenu donesenih odluka i drugih akata vijeća” pokreće se inicijativom, od strane ovlaštenih iz člana 111. Poslovnika“ koja mora sadržavati razloge za njeno pokretanje.

Inicijativa treba sadržavati i pravni osnov za donošenje određenog akta OV, ukoliko je taj osnov poznat pokretaču inicijative.

Član 110.

Inicijativa se upućuje predsjedavajućem OV koji je dostavlja Općinskom/Opštinskom načelniku na razmatranje.

Općinski/Opštinski načelnik je dužan u roku od 8 dana razmotriti inicijativu i o svom stavu obavijestiti OV.

Ako je Programom rada OV predviđeno donošenje određenog akta, smatra se da je time prihvaćena i inicijativa za njegovo donošenje.

Član 111.

Inicijativu za donošenje akta OV mogu podnijeti:

 1. svaki vijećnik,
 2. radno tijelo OV,
 3. općinski/opštinski načelnik,
 4. službe za upravu i upravne organizacije.
 5. Organi mjesnih zajednica,
 6. Javna preduzeća i druga pravna lica,
 7. Građani i njihova udruženja.

Inicijativa se podnosi u pismenoj formi.

Član 112.

Inicijativu za donošenje akta OV o vitalnim pitanjima  od općeg/opšteg interesa  za sve građane Općine/Opštine utvrđena čl.44.Statuta a koja  su u nadležnosti OV mogu podnositi:subjekti iz člana 111. Poslovnika o radu OV.

O podnošenoj inicijativi OV odlučuje dvotrećinskom većinom glasova izabranih vijećnika.

Član 113.

O inicijativi za donošenje odluke ili drugog akta , “kao i o inicijativi za izmjenu donesenih odluka i drugih akata vijeća” na sjednici OV vodi se načelna rasprava.

Sjednici prisustvuju podnosilac inicijative koji može učestvovati u raspravi.

Ako se na osnovu načelne rasprave OV izjasni za donošenje odluke ili drugog akta, zaključkom o usvajanju inicijative utvrđuje se, sadržaj odluke ili drugog akta OV i stručni obrađivač.

Ukoliko se ne prihvati inicijativa za izmjenu Odluke ili drugog akta donesenog od strane vijeća, takva inicijativa se ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskog/Opštinskog vijeća, prije isteka šest mjeseci od dana podnesene inicijative.

Izuzetno, ako se inicijativa za donošenje odluke ili drugog akta odnosi na pitanja koja po svom sadržaju i karakteru ne zahtjevaju podrobnije razmatranje, OV može prihvatiti inicijativu bez načelne rasprave i prije isteka roka iz člana 110.stav 2. ovog Poslovnika.

Član 114.

Pravo na podnošenje nacrta i prijedloga odluka i drugih akata koje donosi OV imaju ovlašteni predlagači, a to su:

 1. svaki vijećnik,
 2. klubovi vijećnika,
 3. radna tijela OV,
 4. općinski/opštinski načelnik.

Član 115.

Nacrt odluke ili drugog akta OV izrađuje ovlašteni predlagač uz stručnu saradnju obrađivača (službe za upravu i upravne organizacije, javna preduzeća i drugi subjekti).

Nacrt odluke ili drugog akta OV treba da bude izrađen tako da su u njemu, u vidu pravnih odredbi formulisana rješenja koja se predlažu.

Pojedine odredbe nacrta odluke ili drugog akta OV mogu se dati i u jednoj ili više alternativa.

Član 116.

OV može ovlaštenom predlagaču  dati nalog da bez prethodno obavljene rasprave pristupi izradi prijedloga odluke ili drugog akta OV, a može, ukoliko to smatra potrebnim i ukoliko se odlukom ili drugim aktom OV uređuju pitanja od šireg interesa za građane i druge subjekte u Općini/Opštini, o ponuđenom nacrtu provesti raspravu.

Po završenoj raspravi o nacrtu odluke  ili drugog akta, OV utvrđuje stavove i primjedbe koje predlagač treba da uključi u izradu prijedloga odluke.

Član 117.

Kada je to određeno Statutom ili drugim propisom, kao i kada se radi o pitanjima od šireg interesa za građane i druge subjekte u Općini/Opštini, OV odlučiće o provođenju javne rasprave o prijedlogu odluke ili drugog akta OV.

OV u svojoj odluci dužno je odrediti koji će  organ provesti javnu raspravu, način provođenja rasprave, kao i rokove u kojima će ona biti provedena.

Član 118.

Organ ovlašten za provođenje javne rasprave dužan je naročiti:

 1. obezbjediti da prijedlog odluke ili drugog akta OV bude dostupan javnosti putem medija, brošura ili na drugi odgovarajući način;
 2. pratiti javnu raspravu i blagovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koji proizilaze iz nje;
 3. analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj OV i ovlaštenom predlagaču.

Član 119.

Ovlašteni predlagač dužan je u obrazloženju prijedloga odluke ili drugog akta OV očitovati se o razlozima zbog kojih nije prihvatio određene prijedloge, mišljenja i primjedbe iz javne rasprave.

Član 120.

OV će razmotriti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i obrazloženje ovlaštenog predlagača prije nego što pristupi odlučivanju o prijedlogu akta OV.

Član 121.

Ovlašteni predlagač utvrđuje prijedlog odluke ili drugog akta OV i dostavlja ga predsjedavajućem OV, kao i predsjedniku nadležnog radnog tijela OV.

Prijedlog odluke ili drugog akta OV čiji predlagač nije Općinski/Opštinski načelnik dostavlja se Općinskom/Opštinskom načelniku radi davanja mišljenja.

Član 122.

Prijedlog odluke ili drugog akta OV podnosi se u obliku u kome se odluke i druga akta OV donose i mora biti obrazložen.

Obrazloženje iz prethodnog stava obuhvata:

 1. pravni osnov za donošenje odluke ili drugog akta OV;
 2. razloge koji su uticali na podnošenje prijedloga;
 3. objašnjenje važnijih odredbi;
 4. razloge zbog kojih neki prijedlozi, mišljenja i primjedbe što proizilaze iz javne rasprave nisu prihvaćeni u prijedlogu,je javna rasprava provedena;
 5. da li usvajanje prijedloga zahtjeva angažovanje finansijskih sredstava i da li su i kako ta sredstva osigurana i
 6. druge značajne okolnosti u vezi sa pitanjima koja se uređuju predloženom odlukom ili drugim aktom OV.

Član 123.

Nadležno radno tijelo razmatra prijedlog odluke ili drugog akta prije rasprave na sjednici OV i podnosi izvještaj OV, sa eventualnim primjedbama za izmjenu ili dopunu  prijedloga odluke, odnosno akta OV.

Ako se ovlašteni predlagač odluke ili drugog akta OV nije saglasio sa primjedbama ili prijedlozima nadležnog radnog tijela, njegov stav se unosi u izvještaj sa potrebnim obrazloženjem.

U slučaju iz prethodnog stava primjedbe i prijedlozi nadležnog radnog tijela smatraju se amandmanima i o njima se vodi rasprava u OV.

Član 124.

Na početku rasprave u OV ovlašteni predlagač odluke ili drugog akta OV može da izloži dopunsko obrazloženje prijedloga.

Ovlašteni predlagač ima pravo da učestvuje u raspravi sve do zaključenja rasprave o prijedlogu odluke ili drugog akta, da daje obrazloženja i iznosi mišljenje i stavove.

Član 125.

Nakon završene rasprave o prijedlogu odluke ili drugog akta, OV može prijedlog odluke ili drugog akta usvojiti, odbiti ili vratiti predlagaču na dopunu.

Ako je prijedlog odluke ili drugog akta OV odbijen zbog toga  što je ocijenjeno da nema uslova ili potrebe za njenim donošenjem, prijedlog se može ponovo podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci, ako OV ne odluči drugačije.

Kada OV vrati prijedlog ovlaštenom predlagaču, učiniće to sa upitom da ga dopuni, odnosno izmjeni u skladu sa utvrđenim stavom, da pribavi mišljenje zainteresovanih organa, oganizacija i zajednica, kao i da ispita mogućnost za primjenu odluke odnosno drugog akta OV.

3.   Amandmani

Član 126.

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga odluke ili drugog akta OV podnosi se pismeno i obliku amandmana.

Amandmane mogu podnositi vijećnici, radna tijela OV, Općinski/Opštinski načelnik i općinske/opštinske službe u okviru organa uprave.

Amandman se podnosi najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednica OV na kojoj će se raspravljati o donošenju odluke ili drugog akta OV.

Amandman mora biti podnesen pismeno  i mora biti obrazložen.

Član 127.

Predsjedavajući OV dostavlja amandmane ovlaštenom predlagaču odluke ili drugog akta OV odmah po prijemu, kao općinskom/opštinskom načelniku ako on nije predlagač, koji svoje mišljenje i prijedloge o amandmanima dostavljaju OV najkasnije do početka sjednice.

Vijećnik izuzetno može podnijeti u pismenom obliku amandman i u toku rasprave o prijedlogu.

Predlagač može podnositi amandmane na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave o prijedlogu.

Član 128.

Ako bi prihvatanje amandmana  podnesenog u toku rasprave prijedloga odluke ili drugog akta OV povlačilo za sobom bitnu izmjenu teksta podnesenog prijedloga, predsjedavajući OV takav amandman  dostavlja ovlaštenom predlagaču odluke i nadležnom radnom tijelu da ga povuče i OV dostave svoje mišljenje.

Član 128.

Povodom amandmana na prijedlog odluke ili drugog akta podnesenog u toku rasprave, OV može odlučiti da se rasprava odgodi i nastavi na jednoj od narednih sjednica ili da se rasprava prekine dok ovlašteni predlagač odluke ili drugog akta i nadležno radno tijelo OV ne razmotre amandman i podnesu mišljenje.

OV će odgoditi raspravu o prijedlogu odluke ili drugog akta OV na koji je podnesen amandman u toku rasprave ako bi usvajanje amandmana zahtijevalo angažovanje finansijskih sredstava, odnosno ako ovlašteni podnosilac prijedloga ili nadležno radno tijelo OV zatraži da se odlučivanje o amandmanu odgodi, kako bi amandman proučili i o njemu se izjasnili.

Član 129.

OV vodi raspravu o predloženom amandamanu u toku rasprave u pojedinostima po predloženoj odluci ili drugom aktu OV.

OV se izjašnjava o svakom predloženom amandmanu redom, kako su predloženi.

Amandman se smatra usvojenim ako se za njega izjasnila većina od ukupno izabranih vijećnika, osim amandmana na pitanja definisana članom 44.Statuta Općine/ Opštine.

Član 130.

Amandmani koje je usvojilo OV postaju sastavni dio prijedloga odluke ili drugog akta o kojem se glasa u cjelosti.

Nakon odlučivanja o amandmanima, OV odlučuje o prijedlogu odluke u cjelini.

4. Hitan postupak za donošenje akata

Član 131.

Odluke i druga akta OV po pravilu se ne donose u hitnom postupku.

Izuzetno, po hitnom postupku mogu se donijeti samo odluke i druga akta OV kojima se regulišu pitanja za čije uređenje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje ovih odluka i drugih akata u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za društvene interese u Općini/Opštini.

Član 132.

Ako je donošenje odluke ili drugog akta OV hitno, prijedlog odluke može se podnijeti OV bez prethodne rasprave u odgovarajućim tijelima i organima.

Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta po hitnom postupku može podnijeti ovlašteni predlagač, a dužan je obrazložiti razloge hitnosti.

OV prethodno će se razjasniti o opravdanosti donošenja odluke ili drugog akta u hitnom postupku, a potom raspravljati i odlučivati o samoj odluci, odnosno aktu. 

5.Vršenje ispravki u aktima

Član 133.

Prijedlog za ispravku štamparskih grešaka u objavljenom tekstu odluka ili drugih akata OV podnosi općinski/opštinski organ izvršne vlasti nadležan za njihovo provođenje.

Vršenje ispravki štamparskih grešaka u objavljenom tekstu odluke ili drugog akta OV, poslije upoređenja sa njihovim izvornikom, odobrava sekretar OV.

 6.Potpisivanje i objavljivanje akata

Član 134.

Akta koja donosi OV potpisuje predsjedavajući OV, odnosno njegov zamjenik kada ga zamjenjuje.

Akta koja donose radna tijela OV potpisuju predsjednici tih radnih tijela.

Član 135.

Original odluke ili druga akta potpisuju se u tekstu kakav je usvojen i čuvaju se u skladu sa propisima i odredbama ovog Poslovnika.

Član 136.

Odluke i druga akta OV objavljuju se prije stupanja na snagu.

Objavljivanje iz prethodnog stava vrši se na oglasnoj ploči Općine/Opštine i u «Službenom glasniku».

Član 137.

Za objavljivanje odluka i drugih akata OV odgovoran je sekretar OV.

 7.Davanje saglasnosti i potvrđivanje općih/opštih

Član 138.

Opći/opšti akti organa, organizacija i drugih pravnih lica dostavljaju se OV radi davanja saglasnosti kako je to utvrđeno zakonom, drugim propisima ili odlukom OV.

Predsjedavajući OV dostavlja akta iz prethodnog  stava nadležnim radnim tijelima OV i vijećnicima.

Ako su na odredbe akata iz stava 1.ovog člana date primjedbe, podnosilac ovih akata dužan je obavijestiti OV o usaglašavanju takvog akta sa zakonom, propisom ili odlukom OV u skladu sa datim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima.

Odluku o davanju saglasnosti na akta iz stava 1.ovog člana daje OV.

 8.Davanje autentičnog tumačenja

Član 139.

Autentično tumačenje je opći/opšti akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe odluke ili drugog akta OV.

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odluke ili drugog akta OV za koju se to tumačenje daje.

Član 140.

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odluke ili drugog akta OV mogu podnijeti sva fizička i pravna lica.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili drugog akta OV ima svaki ovlašteni predlagač iz člana 111. ovog Poslovnika.

Član 141.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili drugog akta podnosi se predsjedavajućem OV, a mora sadržavati naziv ove odluke, odnosno akta, kao i navođenje odredbe za koju se traži tumačenje uz obrazloženje.

Predsjedavajući OV upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Komisiji za propise i Općinskom/Opštinskom načelniku ako on nije podnosilac prijedloga za autentično tumačenje.

Član 142.

Komisija za propise pošto pribavi potrebnu dokumentaciju i mišljenje od Općinskog/Opštinskog načelnika i organa nadležnih za staranje o provođenju odluke ili drugog akta za koje se traži autentično tumačenje, te u saradnji sa drugim nadležnim radnim tijelima OV, ocjenjuje da li je prijedlog za davanje autentičnog tumačenja osnovan.

Ako utvrdi osnovanost prijedloga iz prethodnog stava, Komisija će utvrditi prijedlog teksta autentičnog tumačenja koji sa svojim izvještajem podnosi OV.

Član 143.

Ako Komisija za propise ocijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja nije osnovan, o tome će izvijestiti OV.

Odluku o osnovanosti prijedloga za autentično tumačenje donosi OV.

Član 144.

O prijedlogu teksta autentičnog tumačenja odlučuje OV.

Član 145.

Autentično tumačenje objavljuje se na oglasnoj ploči općine/opštine i u ¨Službenom glasniku¨.

9. Izrada prečišćenog teksta

Član 146.

Odlukom ili drugim aktom OV može se utvrditi da Komisija za propise uradi prečišćeni tekst te odluke ili drugog akta.

Prečišćeni tekst  iz predhodnog stava utvrđuje se na sjednici Komisije za propise, i sadrži samo integralni tekst akta čiji se prečišćeni tekst utvrđuje.

Član 147.

Prečišćeni tekst odluke ili drugog akta OV  se primjenjuje od dana kada je objavljen u ¨Službenom glasniku¨, a važnost njegovih odredaba utvrđena je u aktima koji su obuhvećeni prečišćenim tekstom.

VI – POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Član 148.

Postupak, izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti OV vrši se u skladu sa odredbama Zakona, Statuta i ovog Poslovnika.

Postupku iz prethodnog stava prethodi konsultovanje političkih subjekata zastupljenih u OV.

Član 149.

Izborom rukovodi predsjedavajući OV.

Kada se izbor vrši tajnim glasanjem, predsjedavajućem OV pomažu sekretar OV i dva vijećnika koje odredi OV.

Ako je predsjedavajući OV kandidat za izbor, ili se radi o njegovom razrješenju, sjednicom će se za vrijeme njegovog izbora odnosno razrješenja rukovoditi njegov zamjenik.

Član 150.

Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na izbor, odnosno imenovanje, shodno se primjenjuju i na postupak razrješenja.

2. Podnošenje prijedloga, izbor i imenovanje

Član 151.

Prijedloge kandidata za izbor i imenovanje  iz nadležnosti OV daju Komisija za kadrove, izbor i imenovanje kao i svi vijećnici.

Član 152.

O prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, glasa se za svakog kandidata posebno.

Izuzetno od prethodnog stava, za izbor članova radnih tijela OV glasanje se vrši na osnovu liste u cjelini, osim kada se izbor vrši radi izmjene ili dopune njihovog sastava.

Ukoliko se sa liste ospori izbor ili imenovanje pojedinog kandidata, za tog kandidata se glasa odvojeno.

Član 153.

Glasanje o prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, u pravilu je javno, osim kada je Statutom ili ovim Poslovnikom određeno da se vrši tajno glasanje.

Javno glasanje za izbor, odnosno imenovanje, vrši se po redoslijedu kojim su kandidati predloženi.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 154.

Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na njima je otisnut pečat OV.

U glasački listić sa unose imena svih kandidata redom kojim su predloženi, sa rednim brojem ispred njihovog imena..

Kada se glasa za liste u cjelini, u glasački listić se unose sve kandidatske liste.

Član 155.

Kada se glasa za kandidate pojedinačno, glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.

Kada se glasa o kandidatskoj listi, glasa se «za listu» ili «protiv liste» u cjelini.

Član 156.

Nakon što predsjedavajući objavi da je glasanje završeno, utvrđuju se i objavljuju rezultati glasanja.

Glasački listić na kom se ne može utvrditi za kog je kandidata, odnosno listu, vijećnik glasao, smatra se nevažećim.

Član 157.

Izabrani su, odnosno imenovani, oni kandidati koji su dobili većinu glasova ukupnog broja vijećnika.

Glasanje će se u drugom krugu ponoviti za ona mjesta za koja predloženi kandidati nisu dobili potrebnu većinu.

Ukoliko predloženi kandidati ni u drugom krugu glasanja ne dobiju potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak za izbor, odnosno imenovanje, na te položaje.

3. Smjenjivanje, opoziv i ostavka

Član 158.

Predsjedavajućeg OV, njegovog zamjenika i članove radnih tijela, koje bira ili imenuje OV, mogu biti smjenjeni ako ne vrše tu dužnost u skladu sa ustavom i zakonom i u okviru datih ovlaštenja.

Član 159.

Lica iz prethodnog člana mogu biti opozvana sa dužnosti u skladu sa zakonom, ako je ne obavljaju savjesno, odgovorno ili dovoljno uspješno.

Član 160.

Kada zamjenik predsjedavajućeg OV, kao i članovi radnih tijela podnesu ostavku, predsjedavajući OV obavještava Komisiju za kadrove, izbor i imenovanje radi davanja mišljenja o ostavci.

Predsjedavajući OV, ostavku i pribavljeno mišljenje iz predhodnog stava dostavlja vijećnicima.

Član 161.

OV razmatrajući ostavku može odlučiti da je uvaži prihvatajući razloge navedene u njenom obrazloženju ili da je ne uvaži ako ocjeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti podnosioca ostavke.

Ako ocjeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti, OV će sprovesti postupak za smjenjivanje ili opoziv lica koje je podnijelo ostavku.

VII – ODNOS OV I OPĆINSKIH/OPŠTINSKIH ORGANA IZVRŠNE VLASTI 

Član 162.

Odnosi između OV i općinskih/opštinskih ograna vlasti zasnivaju se na ustavu, zakonu, Statutu i ovom Poslovniku.

Općinski/Opštinski načelnik i rukovodioci službi za upravu i drugih općinskih/opštinskih organizacija koje vrše javna ovlaštenja na zahtjev OV:

a)podnose izvještaj o izvršavanju utvrđene politike i općinskih/opštinskih propisa iz okvira svoje nadležnosti;

b)informišu o pitanjima ili pojavama iz okvira svoje nadležnosti;

c)dostavljaju podatke kojima respolažu ili koje su, u okviru svoje nadležnosti, dužni prikupiti ili evidentirati, kao i spise i druge materijale potrebne za rad OV ili njegovog radnog tijela;

d)odgovaraju na postavljena vijećnička pitanja;

e)proučavaju određena pitanja iz svog djelokruga i o tome podnose izvještaj OV;

f)pružaju stručnu pomoć pri izradi prijedloga odluka i drugih akata OV kada su njiohovi predlagači klubovi vijećnika ili vijećnici, kao i u slučajevima kada OV i njegova radna tijela ispituju i proučavaju određena pitanja;

g)obavljaju druge poslove po zahtjevu OV u skladu sa propisima i u okviru svojih nadležnosti.

Član 163.

Općinsko/Opštinsko vijeće, odnosno Općinski/Opštinski Načelnik/ica može u roku od tri dana nakon donošenja odluke ili drugog akta zatražiti da Općinsko/Opštinsko vijeće, odnosno Općinski/Opštinski Načelnik/ica preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim, ili čije izvršenje bi moglo proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Općine/Opštine.

U slučaju iz prethodnog stava nadležni organ dužan je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i obavijestiti Općinsko/Opštinsko vijeće odnosno Općinskog /Opštinskog Načelnika/icu o svojoj odluci, do kada se taj akt neće primjenjivati, odnosno izvršavati.

Kada Općinsko/Opštinsko vijeće, odnosno Općinski/Opštinski Načelnik/ica potvrdi svoju odluku, odnosno akt, Općinsko/Opštinsko vijeće, odnosno Općinski/Opštinski Načelnik/ica može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke, odnosno akta pred nadležnim organom u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 164.

Rukovodioci službi za upravu imaju pravo i dužnost učestvovati u radu na sjednici OV i njenih radnih tijela na kojima se razmatraju prijedlozi akata, odnosno druga pitanja iz djelokruga službi kojom rukovode.

Član 165.

Svaki vijećnik ima pravo da postavlja vijećnička pitanja koja se odnose na rad Općinskog/Opštinskog načelnika i službi za upravu u izvršavanju zakona, drugih propisa i općih/opštih akata OV, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja.

Vijećnička pitanja odnose se na specifične informacije, činjenice, situacije ili saznanja iz domena rada i nadležnosti općinskih/opštinskih organa izvršne vlasti.

Član 166.

Na početku svake redovne sjednice predviđa se vrijeme za odgovore na postavljena vijećnička pitanja.

Jedan vijećnik na jednoj sjednici može postaviti najviše dva pitanja.

Član 167.

Odgovori na vijećnička pitanja mogu se davati usmeno ili pismeno.

Odgovori na sva postavljena pitanja na jednoj sjednici biće uvršteni u dnevni red naredne sjednice OV.

VIII – JAVNOST RADA 

Član 168.

Rad OV i njegovih radnih tijela je javan.

OV obezbjeđuje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

Član 169.

OV obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, a naročito omogućava pristup radnim materijalima, izdaje službena saopštenja i može organizovati konferenciju za štampu, nakon sjednice OV.

Pristup informacijama iz predhodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu ili ako to nalaže zaštita ličnih podataka u skladu sa zakonom.

Član 170.

Građanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja osigurava se slobodan pristup sjednicama OV i njegovih radnih tijela u za njih posebno rezervisanom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 171.

Sjednica ili dio sjednice OV, odnosno njenih radnih tijela, na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom (2) člana 169. biće održana bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

Odluku o isključenju javnosti sa sjednice ili dijela sjednice donosi OV, odnosno radno tijelo OV.

Ova odluka mora biti utemeljena na zakonu, obrazložena i prezentirana javnosti.

Član 172.

Sekretar OV dužan je organizovati da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su OV upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX – SARADNJA OV SA DRUGIM SUBJEKTIMA

Član 173.

U ostvarivanju svojih prava, obaveza i odgovornosti i u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom, OV razvija odnose saradnje i međusobnog uvažavanja sa drugim OV, političkim strankama i udruženjima građana.

U realizaciji konkretnih aktivnosti OV može da traži mišljenja i prijedloge od političkih stranaka i udruženja građana, kao i savjete od predstavnika drugih OV.

OV će incirati dogovor sa političkim subjektima i udruženjima građana kada se odlučuje o pitanjima koja su značajna za Općinu/Opštinu, te će uvažavati i razmatrati prijedloge i incijative koji potiču od političkih subjekata i udruženja građana.

Član 174.

OV u okvirima datim ustavom, zakonom i Statutom uspostavlja saradnju i sa jedinicama lokalne samouprave drugih država.

X – SEKRETAR  OV

Član 175.

OV ima sekretara, koji je državni službenik .

Izbor i imenovanje sekretara, sa nazivom radnog mjesta -Šef Odjeljenja za obavljanje stručnih i administrativnih, tehničkih i drugih poslova OV-a vrši se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u F B i H . 

Bliže odredbe organizacije, i obavljanja poslova iz djelokruga rada OV, utvrdit će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Općine/Opštine.

 XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 176.

Prečišćen tekst Poslovnika o radu općinskog/opštinskog vijeća je urađen na osnovu Poslovnika o radu općinskog/opštinskog vijeća- prečišćen tekst,broj: 02/1-02-3446-1/08 od 29.09.2008. godine (Službeni glasnik općine/opštine, broj:7/08) i Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu općinskog/opštinskog vijeća ,  broj:02/1-49-679-14/10 od 30.06.2010.godine (Službeni glasnik općine/opštine broj:6/10), te ovlaštenja komisije za propise općinskog/opštinskog vijeća.

Član 177.

Ovaj Poslovnik  objaviti u “Službenom glasniku Općine/Opštine Bosanski Petrovac”.

Broj:02/1-49-679-16/10

Datum:18.10.2010.god.

Predsjedavajući Vijeća Obrad Milošević

Predsjednik Komisije za propise Općinskog vijeća Esmir Brković,dipl.pravnik   

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica