NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU OPĆI DIO

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU RAČUN PRIHODA I RASHODA, RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA, RAČUN FINANSIRANJA

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU POSEBNI DIO RASPORED PO KORISNICIMA

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU KAPITALNI BUDŽET

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE AMANDMANA NA NACRT BUDŽETA

ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC ZA 2021. GODINU