Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 47. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik USK“, broj 20/04 i 8/17), Načelnik Općine Bosanski Petrovac objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE BOSANSKI PETROVAC
 

I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Bosanski Petrovac-1 izvršilac

II Opis pozicije

Općinski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja općine, pred sudovima i drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njihovih organa drugih organa, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umješači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku; po datom ovlaštenju zakonskog zastupnika, obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa i u odnosu na ustanove i fondove, koji se finasiraju iz budžeta općine, ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava i javna preduzeća u većinskom vlasništvu općine, osim u predmetima radi naplate potraživanja za pružene komunalne usluge; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih pravnih lica koje osniva općina, ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno; u cilju pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njihovih organa, dužno je stupiti u parnicu kao umješač na zahtjev zakonskog zastupnika pravnog lica.

Kandidat za općinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

III Opći uslovi:

IV Posebni uslovi:

Općinski pravobranilac se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

V potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran obavezan je da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla u roku od osam dana od dana izbora.

VI Podnošenje prijave

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Javni oglas za izbor i imenovanje općinskog pravobranioca“ – NE OTVARATI“ na adresu:Općina Bosanski Petrovac, Općinski načelnik,ul. Bosanska 110, 77 250 Bosanski Petrovac.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u daljnjem procesu izbora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, jednom dnevnom listu, web stranici općine Bosanski Petrovac i oglasnoj ploči općine.

Općinski Načelnik: Zlatko Hujić, dipl.oec.

Broj: 01-34-2260-1/18

Datum:04 09.2018. godine