Na osnovu Odluke Općinskog načelnika broj: 01-11-2566-3/23 i člana 31. Odluke o izvršavanju budžeta općine Bosanski Petrovac za 2023. godinu („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“, br.1/23), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Općini Bosanski Petrovac

I

Ovim putem pozivaju se imaoci pravosnažnih sudskih odluka- tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, radi izvršenja obaveze Općine Bosanski Petrovac, po osnovu sudskih odluka, vansudskim putem- Vansudskom nagodbom.

II

Prijava potraživanja podnosi se u pisanoj formi ( zahtjev za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi), uz koju se podnosi:

  1. kopija pravosnažnih i izvršnih odluka suda,
  2. ovjerenu ličnu izjavu tražitelja izvršenja, odnosno punomoćnika ili nasljednika, o spremnosti za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 10%, kao i pripadajućih iznosa po osnovu zateznih kamata na troškove parničnog i izvršnog postupka.
  3. ovjerenu Izjavu tražitelja izvršenja da će u roku od 15 dana od dana realizacije Vansudske nagodbe, podnijeti nadležnom sudu prijedlog za obustavu sudskog, izvršnog postupka, koji se odnosi na potraživanja proizašla iz pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka.
  4. fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva,
  5. punomoć za zastupanje u slučaju da se na strani tražitelja izvršenja ili njihovih nasljednika kao potpisnik ugovora o vansudskoj nagodbi pojavljuje opunomoćenik u vidu advokatske kancelarije ili trećeg lica, ili kopija rješenja o naslijeđivanju u slučaju da se nasljednik/nasljednici tražitelja izvršenja pojavljuju kao potpisnici ugovora o vansudskoj nagodbi.
  6. potvrdu o broju žiro-računa za isplatu sredstava po Vansudskoj nagodbi.

III

Na temelju pribavljenih podataka, Općinsko pravobranilaštvo Općine Bosanski Petrovac, će sačiniti redoslijed ( po datumu donošenja rješenja o izvršenju) i zaključiti ugovor-vansudske nagodbe i iste realizirati do visine sredstava obezbjeđenih Budžetom Općine Bosanski Petrovac za 2023. godinu.

IV

Prijave se podnose na adresu Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250, Bosanski Petrovac. Zahtjev se može preuzeti na internet stranici Općine Bosanski Petrovac.

V

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave u Dnevnom listu.

Broj: 01-11-2566-4/23                                                                        Općinski Načelnik

Datum: 08.12.2023.god.                                                                     dr. sc. Mahmut Jukić

Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 12.12.2023. godine.

ZAHTJEV PREUZMI

IZJAVA O ODRICANJU PREUZMI

IZJAVA OBUSTAVA POSTUPKA PREUZMI

JAVNI POZIV PREUZMI

ODLUKA O KRITERIJUMIMA PREUZMI

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica