Poštovani građani općine Bosanski Petrovac želimo vas podsjetiti da je obaveza plaćanja komunalne naknade utvrđena Zakonom o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona i općinskom Odlukom o komunalnoj naknadi.Obveznici plaćanja komunalne naknade su fizička i pravna lica vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, proizvodnog, garažnog ili drugog pomoćnog prostora, kao i otvorenog prostora koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Sredstva prikupljena po osnovu komunalne nakande su namjenska sredstva i troše se isključivo za finansiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje: održavanje čistoće na javnim površinama, ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnih površina, upravljanje i održavanje uređaja javne rasvjete itd.

Rješenja za komunalnu naknadu za 2023. godinu su urađena i ista se mogu preuzeti u općini Bosanski Petrovac, kancelarija broj 19, a uplatu možete izvršiti na šalteru u zgradi Općine i šalteru BH Pošte.

O svim promjenama koje se odnose na plačanje komunalne naknade (promjena vlasništva ili raspolaganja na nekretninama, početak rada, prestanak rada ili druge promjene), a koje su od uticaja na utvrđivanje i visinu komunalne naknade obveznici su dužni obavijestiti Službi za stambeno-komanalnu djelatnost u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim građanima i pravnim licima koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu komunalne naknade, a svim ostalim poziv da počnu izmirivati svoje obaveze i na taj način izbjegnu pokretanje prinudne naplate putem suda i dodatne troškove.Dugovanja po osnovu komunalne naknade, ako se radi o većem iznosu, mogu se izmiriti u više mjesećnih rata prema mogućnostima dužnika.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica